عضو ستاد ملی کرونا: کرونا تا 5 سال آینده هست / فیلم

عضو ستاد ملی کرونا کرونا تا 5 سال آینده هست

قاضی‌زاده هاشمی، عضو ستاد ملی کرونا: کرونا تا ۵ سال آینده از بین نخواهد رفت.