روحانی: بگذارید در میدان انتخابات همه گروه‌ها شرکت کنند

روحانی بگذارید در میدان انتخابات همه گروه‌ها شرکت کنند انتخابات, روحانی