خدمات پرستاری باید مثل پزشکان تعرفه داشته باشد

خدمات پرستاری باید مثل پزشکان تعرفه داشته باشد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی‌بر ضرورت پرداختی پرستاران براساس قانون تعرفه گذاری تاکید کرد و گفت: خدمات پرستاران باید مثل پزشکان تعرفه داشته باشد.

دکتر محسن علیجانی با شااره به این که وزارت بهداشت در حال حاضر به پرستاران کارانه پرداخت می‌کند اما مبانی روشنی ندارد، گفت: باید مطالبه به حق پرستاران مد نظر قرار گیرد و همانند پزشکان باید برای پرستاران نیز تعرفه در نظر گرفته شود.

وی اظهار داشت: تعرفه گذاری خدمات پرستاری کار پسندیده ای است و با اجرای قانون تعرفه گذاری جایگاه پرستاری و پرستاران از لحاظ علمی‌، خدمات و مالی ارتقا می‌یابد.

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی‌خاطر نشان کرد: به دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌پرداختی پرستاران باید براساس تعرفه گذاری انجام شود و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان نیز به جد پیگیر اجرای این قانون برای قشر خدوم پرستاری خواهند بود.