حال و هوای بازار فرش محتشم تهران

حال و هوای بازار فرش محتشم تهران

بازار فرش محتشم یکی از راسته های فروش فرش بازار بزرگ تهران محسوب می شود.