تجمع هواداران باشگاه‌ها ممنوع می‌شود

تجمع هواداران باشگاه ها ممنوع می شود

از فدراسیون فوتبال خبر می‌رسد برای جلوگیری از تجمع هواداران تیم‌ها جلوی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تصمیمات جدیدی در راه است.

همان طور که عزیزی خادم – رییس فدراسیون فوتبال پیش تر گفته بود آیین نامه برگزاری مسابقات و هم چنین آیین نامه انضباطی و در یک کلام رکن‌‌‌های قضایی فدراسیون فوتبال اصلاح خواهد شد که یکی از این موارد تجمع هواداران باشگاه‌ها جلوی درب فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ است که به یک بدعت غلط تبدیل شده و هدف بدون شک تحت فشار قرار دادن فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ است.

به گزارش ورزش سه، تجمع هواداران باشگاه جلوی درب فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برای باشگاه متخلف بار اول یک میلیارد تومان و بار دوم دو میلیارد تومان جریمه نقدی به دنبال خواهد داشت. ضمن اینکه پرونده باشگاه متخلف به ارکان قضایی کشور ارجاع داده خواهد شد. به زعم فدراسیون فوتبال این تجمع‌ها خودجوش نیست و از سوی باشگاه‌ها برنامه ریزی می‌شود و هدف تحت فشار قراردادن فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در زمینه تصمیم گیری است.