بسته معیشتی برای ماه رمضان /فیلم

بسته معیشتی برای ماه رمضان /فیلم

روحانی: دولت برای کمک به مردم علاوه بر چهار بسته معیشتی، برای ماه رمضان نیز یک بسته معیشتی در نظر گرفته است.