بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از مترو تهران

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از مترو تهران

کریستف هاملمن نماینده فعلی سازمان بهداشت جهانی در ایران به همراه سید مناف هاشمی، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با حضور در ایستگاه تئاتر شهر و ایستگاه میدان ولیعصر (عج) از متروی تهران بازدید کردند.