افزایش ۴۹ درصدی قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی تهران

افزایش ۴۹ درصدی قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی تهران

شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل تابستان ١٣٩٧ نسبت به شاخص فصل بهار ٢۵.٧ درصد و نسبت به شاخص فصل تابستان ۹۶معادل ۴٩.١درصد افزایش داشته است.

به گزارش بازتاب به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل تابستان١٣٩٧(برمبنای سال پایه ١٣٩٠) منتشر شد که بر این اساس درصد تغییرات میانگین شاخص در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به میانگین شاخص در چهار فصل منتهی به تابستان سال ١٣٩۶ معادل ٢۶.٧ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١٧.۴درصد با افزایش روبه‌رو بوده است.

شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل تابستان ١٣٩٧ به عدد ٣١۵.۴رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (٢۵٠.٨)، ٢۵.٧ درصد و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢١١.۶)، ۴٩.١درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت گروه «آهن­‌آلات، میلگرد و پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۴۵.٠ درصد نسبت به فصل قبل بیش‌ترین تاثیر را در افزایش شاخص کل در فصل تابستان داشته است. و گروه «چوب» با ۶۴.٣ درصد افزایش و گروه «خدمات» با ۴.٠ درصد افزایش به ترتیب رتبه‌های بعدی را در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل تابستان سال١٣٩٧ مورد بررسی داشته‌اند.