آتش به فرودگاه “پرث” استرالیا رسید(فیلم)

آتش به فرودگاه پرث استرالیا رسید آتش, استرالیا, فرودگاه پرث