پرداخت یک‌ هزار میلیارد تومان برای اجرای تعهدات صندوق بازنشستگی فولاد

۲۷ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۲  /   /  کد خبر: 252
پرداخت یک‌ هزار میلیارد تومان برای اجرای تعهدات صندوق بازنشستگی فولاد

طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴، مبلغ یک‌ هزار میلیارد تومان بابت اجرای تعهدات صندوق بازنشستگی فولاد از منابع بودجه عمومی در ۶ مرحله از طریق وزارت کار پرداخت شد، اما به علت عدم فروش سهام شرکت‌ها، پولی به خزانه بازنگشته است.

بر اساس بندی از بودجه سال ۹۴ کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) اجازه داده مـی‌شـود، معـادل سهام، سهم الشرکه، اموال، شرکت‌ها و حقوق بهر‌برداری از معادن مربوط بـه انتقـال صـندوق بازنشستگی فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که بر اساس قـوانین بودجـه سـال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ مورد توافق وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته ولی قرارداد واگذاری آن منعقد نشده است را در سال ۱۳۹۴ به آن صندوق انتقال دهد و یا تسویه کند.

بـــه دولـــت اجـــازه داده مـــی‌شـــود، نـــسبت بـــه اختـــصاص ده هـــزار میلیـــارد ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل جدول شماره (۱۸) این قـانون بـه عنـوان تنخـواه بـه صندوق مذکور برای جبران عدم تحقق منابع این تبصره استفاده کند، به نحوی که حـداکثر تـا پایان سال ۱۳۹۴ تسویه شود.

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴، مبلغ نه هزار و هفتصد و پنجاه و دو میلیارد،معادل ۹٫۷۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  از محل درآمدهای عمومی کشور بـه صـورت تنخـواه گـردان در ۶ مرحله از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندق مزبور قرار گرفتـه که صرف پرداخت مستمری و هزینه درمان بازنشستگان صنعت فولاد شده است.

طبق بند ۲ تصویب‌نامه فوق‌الذکر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظـف شده معادل تنخواه دریافتی از خزانه را تا پایان سال ۱۳۹۴ به صورت نقدی یا از محل اجـرای ایـن تصویب‌نامه با خزانه‌داری کل کشور تسویه کند.

بر این اساس توافقنامه مـورخ ۲۴ اسفند ۹۴ جهت تأمین کسری تعهدات و تسویه دین آن صندوق به خزانه داری کل کشور و اصـلاحیه آن بین صندوق مـذکور و سـازمان خـصوصی سـازی منعقـد و مقـرر شد، سازمان مذکور به وکالت از صندوق یادشده، سهام پنج شرکت ماشین‌سازی تبریز، امـلاک ماشین‌سازی تبریز واقع در منطقه ایل گلی و ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و درصـدی از سهام پتروشیمی جم  گروه سرمایه گذاری رنا جمعاً بـه ارزش هفـت هـزار و دویـست و شــصت و هــشت میلیــارد و پانــصد و هــشتاد میلیــون و نهــصد و چهــل و پــنج هــزار ۷٫۲۶۸٫۵۸۰٫۹۴۵٫۰۰۰۰ و نیـز سـهام شـرکت ذوب آهـن اصـفهان بـه ارزش دو هـزار و چهارصد و هشتاد و سه میلیارد ریال ۲٫۴۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ که در سـنوات قبـل بـه صـندوق یادشده واگذار شده بود را به نمایندگی آن صندوق بـه فـروش رسـانده و منـابع فـروش را بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.

بررسی حاکی از آن است که با تو جه به عدم فروش سهام شرکتهـای موصـوف تـا پایان سال ۱۳۹۴ هیچگونه مبلغی از این بابت به حساب خزانه واریز نشده، لـذا حکـم فـراز پایانی این بند مبنی بر تسویه تنخواه دریافتی حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ محقق نشده کـه مبین عدم رعایت مفاد حکم قسمت اخیر این بند است.

 

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها